Sleepless

63 teksty – auto­rem jest Sleep­less.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 29 marca 2014, 19:53

..życie bez Ciebie, jest jak, sen bez snu.. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 7 lutego 2014, 03:48

..a, gdy­byś była niebem, czy żyłbym tak, by się do niego dos­tać.. (?) Nie..
Ja umarłbym już dziś.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 lutego 2014, 23:58

Pier­wszą oz­naką do­rosłości nie jest ukończe­nie osiem­nastu lat, a
świado­mość te­go, że nie żyje się wyłącznie dla siebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 31 stycznia 2014, 13:08

Smak nieba, sma­kiem jej ciała, a
je­go gorąc, zaw­stydzi na­wet w piek­le diabła.. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 12 stycznia 2014, 12:28

Nie ważne, jak bar­dzo kochasz swój kwiat, jeśli wiesz, że 
bez ciebie zak­witnie dużo piękniej, prze­sadź go.. I płacz, płacz że,
nie pot­ra­fisz być wszys­tkim niezbędnym "jej", do życia.. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 11 stycznia 2014, 14:15

Nie mu­sisz um­rzeć, by przes­tać żyć.. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 4 stycznia 2014, 16:22

W życiu jes­tem niewidzial­nym obojętnym mo­men­tem, lecz
przy To­bie jes­tem szczęśliwą chwilą.. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 31 grudnia 2013, 11:46

Ko­bieta, pot­ra­fi stać się równo­war­tością mi­liona marzeń,
po­zos­tając jed­nocześnie niezrównaną wartością.. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 30 grudnia 2013, 00:29

Pow­tarzałem wiele razy..
Będę cię kochał i tęsknił przez krótką wie­czność dłużej, niż będziesz do mnie wracać.
Jed­nakże nig­dy nie po­wie­działem, że tyl­ko ciebie będę no­sił w ser­cu, przepraszam..
Jeśli ktoś się w nim po­jawi.. jeśli tak nap­rawdę by się stało.. to ta oso­ba, będzie mówić do Ciebie - " ma­mo " 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 grudnia 2013, 06:11

Sleepless

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sleepless

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 lutego 2015, 19:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Uczucia to nie kar­ty, [...]

17 lutego 2015, 17:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uczucia to nie kar­ty, [...]

17 lutego 2015, 10:11Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Uczucia to nie kar­ty, [...]

17 lutego 2015, 09:29Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Uczucia to nie kar­ty, [...]

17 lutego 2015, 08:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uczucia to nie kar­ty, [...]